Insert title here

服务范围

译网天下平台提供“单语言项目”、“多语言项目”和“大而急项目”三大类别覆盖数十种语言的翻译服务。

其中主要覆盖的语言对包括:

英语到其他语言

中文到其他语言

其他语言对

源语言

目标语言

源语言

目标语言

源语言

目标语言

英语

中文(简体)

中文(简体)

英语

阿拉伯语

中文(简体)

英语

中文(香港繁体)

中文(简体)

法语(法国)

芬兰语

英语

英语

中文(台湾繁体)

中文(简体)

德语

芬兰语

中文(简体)

英语

阿拉伯语

中文(简体)

日语

德语

英语

英语

阿尔巴尼亚语

中文(简体)

韩语

德语

中文(简体)

英语

保加利亚语

中文(简体)

葡萄牙语

意大利语

英语

英语

缅甸语

中文(简体)

俄语

意大利语

中文(简体)

英语

孟加拉语

中文(简体)

西班牙语

日语

英语

英语

捷克语

中文(香港繁体)

英语

日语

中文(简体)

英语

克罗地亚语

中文(台湾繁体)

英语

韩语

英语

英语

荷兰语

 

 

韩语

中文(简体)

英语

达里语

 

 

葡萄牙语

中文(简体)

英语

丹麦语

 

 

俄语

英语

英语

法语(法国)

 

 

俄语

中文(简体)

英语

法语(加拿大)

 

 

西班牙语

英语

英语

波斯语

 

 

西班牙语

中文(简体)

英语

芬兰语

 

 

泰语

英语

英语

希腊语

 

 

泰语

中文(简体)

英语

德语

 

 

越南语

英语

英语

印地语

 

 

 

 

英语

匈牙利语

 

 

 

 

英语

希伯来语

 

 

 

 

英语

意大利语

 

 

 

 

英语

日语

 

 

 

 

英语

韩语

 

 

 

 

英语

高棉语

 

 

 

 

英语

哈萨克语

 

 

 

 

英语

立陶宛语

 

 

 

 

英语

老挝语

 

 

 

 

英语

蒙语

 

 

 

 

英语

马来西亚语

 

 

 

 

英语

挪威语

 

 

 

 

英语

尼泊尔语

 

 

 

 

英语

旁遮普语

 

 

 

 

英语

波兰语

 

 

 

 

英语

葡萄牙语

 

 

 

 

英语

俄语

 

 

 

 

英语

俄语

 

 

 

 

英语

罗马尼亚语

 

 

 

 

英语

斯洛伐克语

 

 

 

 

英语

瑞典语

 

 

 

 

英语

僧伽罗语

 

 

 

 

英语

塞尔维亚语

 

 

 

 

英语

西班牙语(拉美)

 

 

 

 

英语

西班牙语(欧洲)

 

 

 

 

英语

泰米尔语

 

 

 

 

英语

泰语

 

 

 

 

英语

他加禄语

 

 

 

 

英语

土耳其语

 

 

 

 

英语

乌兹别克语

 

 

 

 

英语

乌克兰语

 

 

 

 

英语

越南语

 

 

 

 

Insert title here
在线客服
4006791391
工作日:9:00 - 20:00